Project Track & Trace

Aanleiding 

De aanleiding voor de eerste fase van Track&Trace is ontstaan uit de regionale vraag: ‘Hoe  kunnen we met minder personeel de groeiende groep zorgbehoevende mensen blijven bedienen zonder kwaliteitsverlies van zorg en een grote financiële impact?’. Vanuit die vraag is de behoefte ontstaan om inzicht te krijgen in de alarmering uit het VerpleegOproepSysteem (VOS).  De aanleiding voor fase 2 zijn de interventies welke zijn aanbevolen in fase 1, namelijk; Persoonsgerichte zorg o.b.v. data en het uitproberen van een mobiele spreek-luisterverbinding.

 Doel 

Fase 1 heeft als doel inzicht te krijgen in de alarmeringen van bewoners om zorg doelmatiger in te zetten en de werkdruk daarbij te verlagen.  

Fase 2 heeft als doel om de toepassing van twee interventies in de praktijk te evalueren m.b.t. doelmatigere inzet van zorg en verlaging van de werkdruk. 

 Aanpak 

Het project Track & Trace kent twee fasen:  

Fase 1 betreft een onderzoek i.s.m. Vilans naar de cliëntoproepen binnen de deelnemende organisaties. Er is een kwalitatief en kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Voor het kwantitatief onderdeel is er bij  iedere organisatie één maand data uit het VOS gehaald en geanalyseerd. Om meer context aan de data toe te voegen is er een 24uursmeting uitgevoerd om inzicht te krijgen in de aard van de meldingen. Bij het kwalitatief onderdeel zijn er interviews afgenomen bij bewoners en medewerkers. 

 Fase 2 betreft het invoeren en testen van de interventies welke uit fase 1 zijn gekomen, namelijk: 

 • Persoonsgerichte zorg op basis van data. 
 • D.m.v data uit het VOS persoonsgerichte interventies toepassen bij veel bellers om na te gaan of de meldingen verminderen. 
 • Uitproberen van een mobiele spreek- luisterverbinding. 
 • De spreekluisterverbinding kan niet altijd gebruikt worden, deze interventie test of een mobiele verbinding meerwaarde biedt.   

 Behaalde resultaten in 2021-2022 

Download hier de samenvatting van de verkenning van de eerste fase.

Kwantitatief onderzoek laat zien: 

 • Er zijn veel (2x gemiddelde) en extra veel (5x gemiddelde) bellers 
 • Meldingen zijn voornamelijk voor zorg of hulp bij toiletbezoek 
 • Het aantal meldingen (1 tot 3 per medewerker per dag) lijkt mee te vallen 
 • De (vals positieve) meldingen worden voornamelijk veroorzaakt door sensoren 

 

Resultaten Fase 2 

Interventie 1: Persoonsgerichte zorg op basis van data

Een beperkt deel van de bewoners genereert veruit de meeste oproepen. Er zijn vanuit het MDO persoonsgerichte interventies toegepast voor deze groep bewoners. De interventies zijn  voornamelijk gericht op rust, zowel ’s-nachts als overdag. Er is een lichte vermindering van werkdruk merkbaar.  

Download hier het rapport van de interventie 1 van fase twee.

Lees hier het artikel over interventie 1 van fase 2.

Interventie 2: Uitproberen van een mobiele spreekluisterverbinding 

De inzet van een mobiele spreekluisterverbinding leidt tot: een betere communicatie, altijd een contactmogelijkheid, betere alarmafhandeling en een geruststelling aan twee kanten. Echter zitten er ook kanttekeningen aan zoals: de knop, de grootte en het dagelijks opladen van het systeem.   

Download hier het rapport van de interventie 2 van fase twee.

Lees hier het artikel over interventie 2 van fase 2. 

Jaardoelen 

 • In 2023 wordt de interventie fase 2 bij De Wever afgerond 
 • In 2023 wordt de eindrapportage fase 2 van De Wever opgezet en afgerond  

 In 2023 krijgt T&T fase 3 verder vorm door: 

 • Visieontwikkeling en vandaaruit een onderzoek naar/schets van de ideale situatie zodat iedere organisatie haar eigen groeipad kan identificeren 

 Acties en beoogde resultaten 2023 

Afronden fase 2 bij de Wever Rapportage met resultaten van de Wever(fase 2) 

Uitvoeren T&T fase 3 Visie en ideale situatie van zorgdomotica 

 Deelnemende organisaties 

Thebe, Mijzo (fase 1 en 2), Leyhoeve (fase 1), De Wever (fase 2). 

 Meer informatie en contact: Sanna Elsendoorn, sanna.elsendoorn@anderswerkenindezorg.nl

 

 Bekijk hier het webinar wat we in het najaar van 2022 gaven over Track en Trace.