Project Serious gaming

Aanleiding 

Een serious game kan een effectief hulpmiddel zijn om spelenderwijs kennis en vaardigheden op te doen. In regio Midden-Brabant wordt dit onderwerp met drie organisaties verder verkend. Wat is een serious game? En wat kan een serious game bijdragen aan draagvlak voor en inzet van zorgtechnologie? Het project is recent gestart en alle onderstaande informatie is nog niet definitief vastgesteld. 

Doel 

De doelstellingen voor dit project zijn tweeledig: doelstellingen met betrekking tot de interventie zelf en doelstellingen met betrekking tot het gedrag van de doelgroep(en). 

Interventiedoelen: 

  • Door de toepassing van serious gaming wordt de inzet van zorgtechnologie en innovatie vergroot.  
  • Door toepassing van serious gaming worden enthousiasme en/of de praktische vaardigheden bij de inzet van zorgtechnologie met vergroot. 

Naast bovenstaande doelen zullen ook nog gedragsdoelen per doelgroep worden opgesteld. Deze volgen nog. 

Aanpak 

Dit project bevindt zich in een eerste fase. De projectgroep is ingesteld en er is gekozen voor het thema ‘adoptie van zorgtechnologie’. In de volgende fase zal het plan van aanpak verder vorm  krijgen. Hierbij is er o.a. aandacht voor: 

  • De doelgroep(en): zorgmedewerker en/of cliënt en/of netwerk van de cliënt 
  • De uitgangspunten waaronder de toepassing van bestaande serious games (geen eigen ontwikkeling) 
  • De randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat een serious game wordt ingezet 
  • De onderzoeksopzet: zijn en zo ja, op welke wijze zijn de realisatie van de geformuleerde doelen te meten? 

Er wordt momenteel geïnventariseerd welke serious games rondom het thema ‘Adoptie van  Zorgtechnologie’ er voor de diverse doelgroepen op de markt zijn en of deze geschikt zijn om in het onderzoek te betrekken. 

Behaalde resultaten in 2022 

Dit project is dusdanig pril dat er nog geen resultaten zijn. 

Jaardoelen 2023 

  • Inzicht krijgen in welke mate serious gaming kan bijdragen aan draagvlak voor en inzet van zorgtechnologie.  

 Acties en beoogde resultaten 

Actie  Beoogd resultaat 
Scope bepalen  Deelnemende doelgroepen zijn bekend 

Inventarisatie van  bestaande serious games die zich richten op het enthousiasmeren voor en het inzetten van zorgtechnologie 

Deelnemende serious games zijn bekend 
Uitwerken Plan van Aanpak  Totale projectaanpak is gereed inclusief wijze van resultaatmeting, meting gedragsdoelen, globale wijze van testen van games bij de  deelnemende doelgroepen en het al of niet betrekken van studenten hierin. 
Opstellen eindrapportage  Inzicht in welke mate serious gaming kan bijdragen aan draagvlak voor en inzet van zorgtechnologie bij de deelnemende doelgroepen. 

Deelnemende organisaties 

  • Actiefzorg 
  • Zorggroep Elde Maasduinen 
  • De Leyhoeve 

Meer Informatie 

Paula Maat, paula.maat@thebe.nl 

Conny Heerdink, conny.heerdink@thebe.nl