Home | Projecten | Inzet zorgtechnologie is vanzelfsprekend | Project Medicijndispenser Medido

Project Medicijndispenser Medido

Aanleiding
We moeten de zorg op een andere manier organiseren om de cliënt te voorzien van de kwalitatieve zorg die hij/zij nodig heeft. Door het versterken van de zelfredzaamheid van de cliënt blijft er meer tijd over voor de zorg die de cliënten echt nodig hebben. Een van de manieren hoe we de eigen regie van de cliënt versterken, is door de inzet van de medicijndispenser Medido. 

Doel
De intramurale inzet van de Medido wordt verder opgeschaald en geborgd in regio Midden-Brabant, waardoor de eigen regie van de cliënt wordt versterkt en de zorgmedewerkers tijd besparen. Het implementatie- en opschalingsproces wordt verder geoptimaliseerd en er vindt kennisdeling plaats tussen de zeven deelnemende organisaties. 

Aanpak (inhoud)
De Medido wordt binnen zeven organisaties op verschillende locaties intern geïmplementeerd en opgeschaald. Met ondersteuning vanuit de regio wordt er een plan van aanpak gemaakt. Na de cliëntselectie en het aanpassen van de medicatie worden de cliënten digitaal aangemeld bij de leverancier. Enkele weken later volgt de installatie van de Medido’s op locatie. Door de eerste zes tot acht weken wekelijks te evalueren zijn de lijntjes kort en kunnen eventuele problemen snel worden opgelost. De regio voert voorafgaand aan de implementatie en na afloop metingen uit om de behaalde resultaten inzichtelijk te maken. 

 Behaalde resultaten in 2022 

 • De intramurale inzet van Medido is bijna verdubbeld. Eind 2021 waren er bij de deelnemers 75 Medido’s actief. Dit aantal is gegroeid naar 140 Medido’s in november 2022. 
 • Twee regionale Medido bijeenkomsten zijn georganiseerd in het kader van kennisdeling. Tijdens deze bijeenkomsten hebben de organisaties ervaringen kunnen uitwisselen over de intramurale inzet van Medido. 
 • Binnen de deelnemende organisaties is meer aandacht voor het creëren van draagvlak voor de Medido binnen de teams. 
 • Drie van de zeven deelnemende organisaties werken volgens het beleid ‘Medido tenzij’, waarbij de Medido onderdeel is van het intakeproces voor nieuwe cliënten en het inwerkproces voor nieuwe zorgmedewerkers. 
 • De eerste GRZ-pilot met Medido heeft plaatsgevonden bij de Wever. Hieruit zijn de lessen geleerd voor een volgende pilot. 

 

Jaardoelen 2023 

 • Opschaling: de intramurale inzet van Medido in 2023 opschalen naar 260 actieve Medido’s. 
 • Kennisdeling: ook in 2023 worden twee regionale Medido bijeenkomsten georganiseerd voor intern projectleiders en uitvoerende medewerkers. 
 • Draagvlak: de Medido wordt eind 2023 volledig geaccepteerd door de zorgmedewerkers en cliënten waardoor het draagvlak toeneemt (gedragsverandering/cultuurverandering). 
 • Optimale inzet: de Medido wordt optimaal ingezet door processen efficiënter in te richten, de gebruiksduur van de Medido te verlengen en het netwerk van de cliënt meer te betrekken. 
 • Medido tenzij: verder werken naar uitvoering van het beleid ‘Medido tenzij’ waarbij de Medido onderdeel is van het intakeproces bij nieuwe cliënten en van het inwerkproces bij nieuwe zorgmedewerkers. 

 

Acties en beoogde resultaten 

Actie  Beoogd resultaat 
Opschaling: De deelnemende organisaties gaan verder opschalen.  Eind 2023 is de intramurale inzet van Medido opgeschaald naar 260 actieve Medido’s. 
Kennisdeling: In 2023 worden twee regionale Medido bijeenkomsten georganiseerd (Q2 en Q4) voor intern projectleiders en uitvoerende medewerkers.  Zorgmedewerkers en intern projectleiders krijgen de kans om opgedane kennis en ervaringen te delen. 
Optimale inzet:  

Er vindt een aangepaste vorm van de GRZ-pilot plaats bij Thebe Elisabeth, waarbij er een aantal vaste Medido’s op de afdeling worden geplaatst die flexibel inzetbaar zijn bij verschillende potentiële cliënten.  

De mantelzorg/contactpersoon van de cliënt wordt daar waar mogelijk betrokken bij de inzet van de Medido. 

De processen voor de inzet van de Medido worden, waar mogelijk, efficiënter ingericht. 

Door de inzet van Medido op de GRZ/ELV maakt de cliënt eerder kennis met de Medido waardoor deze langduriger kan worden ingezet. Daarnaast verkort de inzet van Medido de ligduur op de afdeling en gaan cliënten met een kleinere zorgvraag naar huis/verzorgingshuis.  

De mantelzorger/contactpersoon ondersteunt de cliënt bij de inzet van de Medido. 

De medewerkers en cliënten geven een gemiddelde score van 7 (op een schaal van 1 tot 10) aan de Medido-processen m.b.t. aanmelden, levering, installatie, service. 

Medido tenzij: Na een implementatie- en/of opschalingsproces op locatie is er aandacht voor de borging van de Medido door uitvoering te geven aan de werkwijze ‘Medido tenzij’,  Eind 2023 werken alle deelnemende organisaties  volgens het beleid ‘Medido tenzij’ . 

 

Deelnemende organisaties 

 • Thebe 
 • De Wever 
 • De Leyhoeve 
 • Maria-oord 
 • Het Laar 
 • Zorgroep Elde Maasduinen 
 • St. Franciscus 

Meer Informatie

Paula Maat, paula.maat@thebe.nl 

 

Ze zouden zo´n ding bij iedereen op de kamer moeten zetten” – Cliënt Clossenborch over Medido