Home | Projecten | De juiste zorg op de juiste plek | Veiligheid medewerkers

Veiligheid medewerkers

De zorg wordt steeds complexer, zowel thuis als intramuraal. Cliënten en hun naasten, maar ook collega’s worden veeleisender. Assertiviteit kan omslaan in agressiviteit. Hierdoor treden situaties op die voor medewerkers een behoorlijke mentale en/of fysieke impact kunnen hebben. Zij moeten kunnen rekenen op een veilige werkomgeving en adequate maatregelen vanuit de organisatie wanneer die veiligheid in het geding is. Zo kunnen we uitval door verzuim verminderen en zorgmedewerkers voor de sector te behouden.

Fysieke en mentale weerbaarheid

De afgelopen jaren is er op verschillende fronten aandacht geweest voor de ontwikkeling van lokale of organisatie-overstijgende middelen om de fysieke en mentale weerbaarheid te vergroten. De instrumenten die medewerkers helpen om de juiste stappen te zetten in onveilige situaties zijn gericht op:

 • aandacht bij trauma’s / traumaverwerking
 • omgaan met agressie en/of toenemend complex gedrag
 • omgaan met toenemende mondigheid bij cliënten en hun sociaal netwerk
 • op een evenwichtige manier verantwoordelijkheid kunnen dragen voor je dagelijkse werk

Medewerker: “Wat fijn dat het BOT altijd bereikbaar is en ik er daardoor niet het hele weekend met niemand erover kon praten.”

De COVID-pandemie heeft in 2020 een stevige wissel getrokken op de veerkracht en vitaliteit van medewerkers. Zij worden geconfronteerd met stressvolle en soms ook traumatische situaties. Daardoor kan uitval ontstaan. Er is fors geïnvesteerd in een nazorgprogramma voor medewerkers/teams. Zij krijgen ondersteuning en opvang in de vorm van teamreflectie. Deze methode is gestoeld op de aanpak van de debriefings van defensie en vertaald naar een programma voor de zorg.

Resultaten 2020

 • Verbreding inzet toolkit ter voorkoming van onveilige situaties rondom werk en begeleiding en opvang bij werkgerelateerde trauma’s
  • toolkit preventief: o.a. agressie- en communicatietraining, Trifiermethode (bejegening & de-escalerend werken), beeldcoaching, adviezen voor leidinggevenden over gespreksvoering
  • toolkit curatief: snelle inzet van bedrijfsondersteuningsteams (BOT) bestaande uit speciaal hiervoor opgeleide medewerkers van diverse disciplines die dichtbij de eigen collega’s staan, onderzoek omgaan met “pesten”, individuele of teambegeleiding bij het verwerken van traumatische ervaringen
 • Begeleiden van intervisies met medewerkers in samenhang met Moreel Beraad
 • Onderzoek naar de inzet technologische oplossing van alarmeren, waarbij de positie van de persoon die alarmeert meteen bekend is en het gevoel van veiligheid wordt vergroot.
 • Nazorgprogramma voor medewerkers naar aanleiding van Covid: via train-de-trainer leren zowel interne medewerkers (met ervaring in groepsbegeleiding) als externe trainers ondersteuning te bieden aan medewerkers/teams.

Vervolgplannen 2021

 • Kennis en instrumenten breed toepassen binnen zorgorganisaties en beschikbaar stellen van een toolkit
 • Voortzetting nazorg door teamreflecties en individuele begeleiding waar nodig
 • Opzetten regionale poule met in- en externe trainers
 • Introductie van een buddystructuur om binnen het team meer van elkaar te leren en veerkracht te ontwikkelen

Meer informatie en contact

jory.elshout@schakelring.nl