Home | Projecten | Aandacht voor medewerkers | Programma Onderwijsvernieuwing

Programma Onderwijsvernieuwing

Aanleiding 

Gezien de demografische cijfers en de zaken beschreven in onder andere WOZO en IZA is radicale zorgvernieuwing en totaal anders werken noodzakelijk in de ouderenzorg. In actielijn vier van ”Samen richting geven aan de ouderenzorg” zal door het draaien aan het radertje onderwijsvernieuwing hiermee een noodzakelijk aandeel geleverd worden. 

Doel

De radicale beleidskeuzes zorgvernieuwing in de VVT (transitietafel) vertalen en vormgeven door onderwijsvernieuwing. 

Aanpak 

De continue vertaling hiervan is de ontmoeting uitmondend in samenwerking tussen de 11 VVT organisaties en de onderwijsorganisaties (MBO en HBO). Deze te vernieuwen, te versterken, te continueren en te borgen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Hiermee zal in co-creatie het ontwikkelen van het onderwijs in de praktijksituatie (praktijkgericht onderwijs) plaatsvinden in experimenten en expedities, welke gedeeld en als een olievlek verder verspreid worden. 

Opgave en opbrengsten 

In 2020 en 2021 is stevig ingezet op de samenwerking VVT-organisaties en ROC Tilburg. Dit middels overleg in de stuurgroep onderwijsvernieuwing en gezamenlijke werkbijeenkomsten zorg-onderwijs. Deze ontmoetingen hebben geleid tot een gedeelde visie op inhoud en organisatie van het onderwijs. Vanaf 2022 zijn de jaarplannen onderwijsvernieuwing in gezamenlijkheid gemaakt en vastgesteld door de stuurgroep onderwijsvernieuwing VVT MB. De partijen hebben samen de keuze gemaakt om de zorg-onderwijs-begeleidingsvernieuwing middels expedities en fieldlabs experimenterend uit te werken. 

Behaalde resultaten 2022 

  • Samenwerking op bestuursniveau is versterkt en geborgd. Accountmanagement op het ROC Tilburg is dit jaar opgestart en hiermee zijn de contacten op tactisch en operationeel niveau verstevigd. 
  • Twee voorbeeldprojecten zijn gestart. Waarvan één fieldlab na de verkenning tijdelijk is gestopt en in het najaar opnieuw opgepakt. Fieldlab de Wever is een leerzaam voorbeeldproject. Beide lopen door in 2023. 
  • Eerste overleg digitale stagematching binnen VVT met Zorgacademie en Transvorm heeft plaatsgevonden. Deskundigheidsbevordering + innovatief leerprogramma (lerend netwerk met docenten en medewerkers) en connectie maken met andere ROC ’s (stageplanning) komt terug in 2023. 
  • Follow up innovatieve sessies Transvorm en werkbijeenkomsten Transitietafel: ontwerp train de trainer werkbegeleiding – is omgezet in project begeleidingsvernieuwing waar gezamenlijk (10 VVT organisaties, ROC Tilburg, Transvorm) gewerkt is van droom naar kick-off. 
  • Connectie met de Zorgacademie is gemaakt. De uitwerken van de beoogde samenwerking is (nog) niet uitgewerkt of geduid. 

 Jaardoelen 2023 

De radicale beleidskeuzes zorgvernieuwing in de VVT (actielijn 4) doorleven, vertalen en vormgeven door onderwijsvernieuwing.  

  • Gezamenlijk co-creatie ‘model’ om de radicale beleidskeuzes zorgvernieuwing in de VVT (diverse tafels) op te halen en vertalen en vormgeven door onderwijsvernieuwing samen met alle elf VVT-organisaties en de MBO en HBO-organisaties.
  • Experimenteren, uitvoeren, monitoren en delen van drie fieldlabs onderwijsvernieuwing. (Implementeren en borgen waarschijnlijk pas in 2024).
  • Experimenteren, uitvoeren, delen, implementeren met 10 VVT organisaties en ROC Tilburg wat zorgvernieuwing vertaald in onderwijsvernieuwing betekent voor begeleidingsvernieuwing in de praktijk. (Borgen waarschijnlijk pas in 2024).
  • Verkenning met andere branches naar efficiëntere stageplanning/ stagematching en een kwalitatieve verbetering van vraag en aanbod.
  • Samenwerking en overzicht van instroomtrajecten en te verkennen of één instroomvoordeur de juiste impact heeft op zorgvernieuwing.

 Acties en Beoogde Resultaten  

Actie
In beeld brengen van het onderwijslandschap Midden-Brabant.
Co-creatie ‘model’ vormgeven MB. 

Beoogd resultaat
Beleidskeuzen VVT zijn geborgd in het onderwijs. 

Actie
Experimenteren, uitvoeren, monitoren en delen drie fieldlabs/ expedities onderwijsvernieuwing. 

Beoogd resultaat
Op overzichtelijke schaal is met onderwijsvernieuwing geëxperimenteerd en is inzichtelijk wat de opbrengst/ impact hiervan is. Resultaten worden gedeeld en als een olievlek verspreid over de andere 11 VVT organisaties. 

Actie
Begeleidingsvernieuwing krijgt in 10 VVT organisaties in kleine projecten een experimentele uitvoer en implementatie. Het proces wordt in een lerend netwerk gefaciliteerd. 

Beoogd resultaat
Bij 10 VVT organisaties is op kleine schaal geëxperimenteerd met begeleidingsvernieuwing en waar mogelijk geïmplementeerd. Gedurende het proces wordt in een leernetwerk samengewerkt, geïnspireerd en gedeeld. Hiermee worden de praktijk-/onderwijsexperts toegerust en ondersteund bij de uitoefening van de nieuwe rollen en bij het toepassen en implementeren van het nieuwe onderwijs en begeleiding in de praktijk. 

Actie
Vanuit de VVT wordt een aanzet gegeven om samen met Transvorm en de Zorgacademie branche overstijgende digitale stagematching in stappen te verkennen. Dit middels een inspiratie-/ verkenningsbijeenkomst. Hier wordt de WHY geformuleerd o.b.v. een probleemanalyse. 

Beoogd resultaat 
De verkenning met andere branches heeft plaatsgevonden en een eerste besluit hierover is genomen. 

Actie  
In beeld brengen van de instroomtrajecten in de VVT-organisaties MB.
Bespreken van de mogelijkheden van 1 instroomvoordeur. 

Beoogd resultaat 
In beeld welke instroomtrajecten er zijn en in hoeverre hierin samengewerkt kan worden richting 1 instroomvoordeur. 

Deelnemende organisaties   

Actiefzorg, de Leyhoeve, de Wever, Het Laar, Mariaoord, Mijzo, Thebe, ’t Heem, Zorggroep Elde Maasduinen, (Amaliazorg en St. Franciscus), Avans Hogeschool, Fontys Hogeschool, ROC Tilburg. 

 Meer info en contact:  

Jaarplan onderwijsvernieuwing 2023

Carla van den Broek: c.vandenbroek@dewever.nl / 06-53615611 

Marjella Adriaans: madriaans@roctilburg.nl / 06-52065915 

 

 

Leren is altijd en dat geldt voor iedereen.

 

 

Deelnemende organisaties