Home | Projecten | Aandacht voor medewerkers | Programma Onderwijsvernieuwing

Programma Onderwijsvernieuwing

Aanleiding 

Onze ambitie is vernieuwend praktijkonderwijs te realiseren in een slagvaardige, regionale samenwerking met onderwijsaanbieders. We koersen op flexibel onderwijs en praktijkontwikkeling, waarbij vaardigheden centraal staan en een diploma niet leidend is. Het doel is dat leerlingen zich met eigen regie ontwikkelen vanuit de leefwereld van zorgvragers, in lijn met de visie op zorg van de samenwerkende VV&T organisaties. Belangrijke aspecten:
• Samenwerken in netwerken.
• Autonomie en onderzoekende leerhouding voor individuele zorgverleners.
• Eén regionale onderwijsvoordeur.
• Aanpassing van leren en ontwikkelen aan de eisen van de (digitale) tijd (leren zonder
stenen).

Resultaten 2023
• Twee fieldlabs onderwijsvernieuwing zijn met vernieuwende opbrengsten afgerond.
Het fieldlab van De Wever en ROC Tilburg: Anders Ontwikkelen, Collega In Opleiding.
Het fieldlab van De Leyhoeve en New Care College: Praktijkleren verzorgende IG.
• Het eerste fieldlab onderwijsvernieuwing binnen Mijzo is gestopt vanwege onvoldoende draagvlak. September 2023 is gestart met ‘’de weg van innovatie’’ op een andere locatie. Dit fieldlab loopt tot juni 2024.
• Tien VVT-organisaties hebben geëxperimenteerd met anders begeleiden. De opbrengsten zijn gedeeld tijdens het oogstevent 2023 en worden regionaal doorontwikkeld en geborgd. Coachend begeleiden is regionaal opgepakt met de hulpmiddelen: notitie coachend
begeleiden, coachkaartjes en een digitale microlearning tool (E-lia) voor werkbegeleiders.
• Stagematching is besproken met zorg- en onderwijsstakeholders. Hieruit kwamen
concreet aan te pakken kwesties naar voren, deze worden in de reguliere opleidingsoverleggen van Transvorm geagendeerd. Besloten is dat een digitaal
systeem op dit moment regionaal niet noodzakelijk is.
• Verkenning van één instroomvoordeur is gedaan met stakeholders, de SWOTanalyse
samen met Transvorm is doorgeschoven naar 2024.
• Regionale samenwerking tussen L&O managers VVT en accountmanagers onderwijs is stevig neergezet. Bekeken is hoe we het toekomstige leer- en begeleidingslandschap
kunnen inrichten. Een gezamenlijk programmaplan onderwijsvernieuwing 2024 is opgesteld en een leertraject analoog aan dit plan is gestart.
• Aansluiting bij landelijke onderwijsvernieuwing is verkend. Strategisch is besloten hier geen vervolg aan te geven in 2023.

Vervolg 2024
Bovenstaande resultaten vormen de input voor een integraal regionaal programma
2024, omvattende: gepersonaliseerd opleiden, samenwerken in de ontwikkeling
van medewerkers, anders begeleiden en het verkennen van één regionale wervings- en
instroomvoordeur VVT. De focus ligt op actiegericht samenwerken met een oogstevent in september en afronden van het programma eind 2024, zodat het kan worden geborgd in de reguliere processen.

Deelnemende organisaties   

Actiefzorg, de Leyhoeve, de Wever, Het Laar, Mariaoord, Mijzo, Thebe, ’t Heem, Zorggroep Elde Maasduinen, (Amaliazorg en St. Franciscus), Avans Hogeschool, Fontys Hogeschool, ROC Tilburg. 

 Meer info en contact:  

Jaarplan onderwijsvernieuwing 2023

Carla van den Broek: c.vandenbroek@dewever.nl / 06-53615611 

Marjella Adriaans: madriaans@roctilburg.nl / 06-52065915 

 

 

Leren is altijd en dat geldt voor iedereen.

 

 

Deelnemende organisaties