Home | Over ons

Over ons

Waarom moet het anders?

De zorgsector is regelmatig onderwerp van het maatschappelijk debat. Discussies raken niet alleen de ouderensector, maar ook  andere zorgsectoren. Begrijpelijk. Zorgkosten blijven stijgen door een vergrijzende bevolking, de huidige zorgverlening wordt in de toekomst onbetaalbaar. Daarnaast is er flinke krapte in goed geschoolde zorgprofessionals, waardoor de kwaliteit van de zorgverlening binnen de diverse sectoren onder druk staat.

Voor de  ouderenzorg is dat niet anders. Het aantal mensen met dementie verdubbelt en meer mensen krijgen te maken met complexe aandoeningen. Verpleeghuizen hebben wachtlijsten, doorstroom vanuit het ziekenhuis gaat allesbehalve soepel. Meer ouderen blijven thuis wonen en dat legt een druk op thuiszorg en mantelzorgers. Geschikt woonaanbod voor ouderen stagneert.  Daarom moet het anders.

Duurzaam toegankelijke en toekomstbestendige ouderenzorg

Ouderenzorgorganisaties in Midden-Brabant hebben dan ook een belangrijke opdracht: samen zorgen voor een toegankelijke en toekomstbestendige ouderenzorg. Om daar te komen hebben 11 ouderenzorgorganisaties de handen ineengeslagen en is een gezamenlijke visie 2020-2030 opgesteld die de koers aangeeft. Deze visie – Samen richting geven –  is het startpunt van grondige vernieuwingen in de zorg voor ouderen in de regio. We zijn van mening aanbeland te zijn in de eindfase van de huidige levenscyclus van de ouderenzorg, het is daarom tijd voor radicale transformatie waarbij we de randen van het zorgstelsel opzoeken. We kiezen daarbij bewust voor eigen regie op deze ontwikkelingen en bundelen krachten in de regio. Onze keuzes:

  • We zetten in op preventie van zorg.
  • We slechten de schotten tussen domeinen.
  • We leveren Wlz zorg in principe thuis.
  • Opname in het verpleeghuis vindt alleen (tijdelijk) plaats als er een cognitieve noodzaak is en een ondersteunend sociaal systeem ontbreekt (ZZP 4 thuis, tenzij).
  • Traditionele intramurale capaciteit breiden we niet meer uit.
  • We zetten technologie in waar dat kan.
  • We gaan voor een regionaal afgestemd zorgaanbod.
  • Voor het welzijn en levensgeluk van cliënten betrekken we andere partijen.
  • Om goede zorg voor ouderen in stand te houden, is goede zorg voor medewerkers een vereiste.

Om onze ambities voor elkaar te krijgen zijn 5 actielijnen uitgezet waar meerdere projecten onder vallen.

Verpleeghuis zonder verpleeghuis?

Als we een blikveld schetsen van de toekomstige zorg in Nederland,
en daarbij kijken naar ontwikkelingen in andere sectoren, dan kan het volgende beeld ontstaan:

Uber is een taxibedrijf zonder taxi’s.
Take away is het grootste restaurant zonder keuken.
Airbnb is de grootste hotelketen zonder hotels.

De beste verpleeghuiszorg zonder verpleeghuis is voor de ouderenorganisaties in de regio Midden-Brabant een stip op de horizon om naar toe te werken. De toekomst gaat daarbij niet over organisaties, maar over het  organiseren van de juiste zorg op de juiste plek.

Meer informatie?

Download de brochure over de Regionale Visie

Hierin leest u meer over de keuzes en overwegingen die hebben geleid tot de huidige koers.

Op de website houden wij u steeds op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Deelnemende organisaties