Home | Over ons

Over ons

Waarom moet het anders?

De zorgsector is regelmatig onderwerp van het maatschappelijk debat. Discussies raken niet alleen de ouderensector, maar ook  andere zorgsectoren. Begrijpelijk. Zorgkosten blijven stijgen door een vergrijzende bevolking, de huidige zorgverlening wordt in de toekomst onbetaalbaar. Daarnaast is er flinke krapte in goed geschoolde zorgprofessionals, waardoor de kwaliteit van de zorgverlening binnen de diverse sectoren onder druk staat.

Voor de  ouderenzorg is dat niet anders. Het aantal mensen met dementie verdubbelt en meer mensen krijgen te maken met complexe aandoeningen. Verpleeghuizen hebben wachtlijsten, doorstroom vanuit het ziekenhuis gaat allesbehalve soepel. Meer ouderen blijven thuis wonen en dat legt een druk op thuiszorg en mantelzorgers. Geschikt woonaanbod voor ouderen stagneert.  Daarom moet het anders.

Vitaal, sociaal en toekomstbestendig

De samenwerkende organisaties in Midden-Brabant in de VV&T sector (Verpleging, Verzorging & Thuiszorg) hebben dan ook een belangrijke opdracht: zorgen  voor een vitale, sociale en toekomstbestendige ouderenzorg. Om daar te komen zijn de handen ineengeslagen en is een gezamenlijke visie opgesteld die de koers aangeeft. Deze visie – Samen richting geven –  is het startpunt van grondige vernieuwingen in de zorg voor ouderen in de regio. Een eenvoudige oplossing is er niet. Daarom worden keuzes gemaakt. Wij kiezen voor:

  • preventie en (nog) betere samenwerking met partners in de keten
  • concentratie van specialistische zorg in de regio
  • inzet van o.a. zorgtechnologie om ook in de thuisomgeving complexere zorg te leveren
  • verpleeghuizen toerusten op een complexere zorgvraag
  • gezamenlijke afspraken maken over de inzet van beperkte zorgcapaciteit en medewerkers
  • realistische verwachtingen schetsen van wat ouderen zelf kunnen doen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en wat aan zorg geboden kan worden

Actielijnen

Om onze ambities voor elkaar te krijgen zijn 5 actielijnen uitgezet waar meerdere projecten onder vallen. De actielijnen richten zich op de oudere/cliënt en zijn netwerk, de samenwerking in de zorg- en welzijnsketen én ruime aandacht voor medewerkers. Zorgtechnologie loopt er als een rode draad door heen. Stap voor stap kijken we wat we de komende tijd gezamenlijk oppakken, waarom, hoe, met wie en met welk doel.

Op basis van voortschrijdend inzicht kunnen actielijnen samen met alle betrokkenen worden bijgesteld. Het is een uitkomst van een open gesprek. We nodigen iedereen die de zorg voor ouderen een warm hart toedraagt van harte uit daaraan een bijdrage te leveren. Samen krijgen we meer voor elkaar. Zeker als we over de eigen grenzen kijken en bereid zijn de verbinding te zoeken.

Verpleeghuis zonder verpleeghuis?

Als we een blikveld schetsen van de toekomstige zorg in Nederland,
en daarbij kijken naar ontwikkelingen in andere sectoren, dan kan het volgende beeld ontstaan:

Uber is een taxibedrijf zonder taxi’s.
Take away is het grootste restaurant zonder keuken.
Airbnb is de grootste hotelketen zonder hotels.

De beste verpleeghuiszorg zonder verpleeghuis is voor de ouderenorganisaties in de regio Midden-Brabant een stip op de horizon om naar toe te werken. De toekomst gaat daarbij niet over organisaties, maar over het  organiseren van de juiste zorg op de juiste plek.

Meer informatie?

Download de brochure over de Regionale Visie

Hierin leest u meer over de keuzes en overwegingen die hebben geleid tot de huidige koers.

Op de website houden wij u steeds op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Deelnemende organisaties