Home | Actielijnen | Juiste zorg op juiste plek en juiste moment

Juiste zorg op juiste plek en juiste moment

Juiste Zorg

Ouderen hebben – in toenemende mate – zware en complexe zorgvragen. Het vraagt forse inspanningen van alle betrokkenen om op een goede manier tegemoet te komen aan zorgvragen die steeds specialistischer worden. Met de inspanningen die dat vraagt neemt ook de druk op de thuiszorg toe.

Een van de mogelijkheden om de grote druk op de zorg het hoofd te bieden is ervoor te zorgen dat we zorgvraag en -aanbod gezamenlijk organiseren en op elkaar afstemmen. Door regionaal alle specialistische krachten te bundelen en capaciteit en expertises van medewerkers zo effectief mogelijk in te zetten, streven we ernaar dat elke (toekomstige) oudere met een zorgvraag de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment ontvangt.

Welke stappen zetten we?

  • Inzicht vergroten in de verpleeghuiscapaciteit, zodat we weten welke mate van complexiteit van zorg per locatie of in de thuissituatie kan worden opgevangen.
  • Concentreren van specialistische zorg.
  • Inrichten van een gezamenlijk transferpunt.
  • Verpleeghuizen toerusten op complexe zorgverlening (inclusief specialismen) met inzet van o.m. zorgtechnologie.
  • Versterken van de inzet van thuiszorg door onder andere het vergroten van specialistische kennis van wijkverpleegkundigen en inzet van technologische toepassingen.
  • In samenspraak met huisartsen, eerstelijnsorganisaties, ziekenhuizen, gemeenten, zorgverzekeraars / zorgkantoren en andere betrokkenen kijken welke expertise kan worden ingezet en gewenst is. We voelen daarin een sterke gezamenlijke verantwoordelijkheid.
  • Zorg dragen voor goed opgeleide professionals en standaardisatie van processen. Dat zijn randvoorwaarden om de zorg ook uiteindelijk te kunnen leveren. Voorbeeld is de gezamenlijke capaciteit van verpleeghuisartsen meer regionaal organiseren.

Waar zijn we mee bezig?

Deelnemende organisaties