Home | Actielijnen | De zorgzame samenleving | Project Community Care Tilburg-West

Project Community Care Tilburg-West

Aanleiding

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen met toenemende kwetsbaarheid. De dubbele vergrijzing en het tekort aan zorgpersoneel vraagt om een andere manier van denken. Met de huidige inrichting kunnen we de toekomstige zorgvragen niet meer bedienen. Het is daarom van belang dat mensen zo lang mogelijk zelfredzaam en actief blijven met het eigen netwerk als steunsysteem.

Deelnemende organisaties

Community Care Tilburg-West is een samenwerking tussen zorgorganisatie Thebe, organisatie voor maatschappelijk werk Contour de Twern, de Gemeente Tilburg, Avans Hogeschool en zorgkantoor VGZ.

Doel

In het project Community Care willen we zorg, welzijn en ondersteuning verbinden door de inzet van leefcoaches die samen met de deelnemer en zijn/haar netwerk bespreekt wat er nodig is om zo lang en zo prettig mogelijk zelfstandig te wonen. Het uitgangspunt hierbij is: kijken vanuit de mens in plaats vanuit het aanbod van zorg. Waarbij met een breed perspectief en door de domeinen heen gewerkt wordt. De centrale vraag die hierbij gesteld wordt, is: “Wat is er nodig om uw leven te kunnen leiden zoals u dit wilt?”.

Doelstelling
Op basis van de uitkomsten van eerdere pilots zijn een aantal doelstellingen geformuleerd:

  • Mensen met (beginnende) cognitieve problematiek kunnen langer en naar meer tevredenheid thuis blijven wonen in hun eigen wijk doordat de zelf- en samenredzaamheid van de deelnemers en mantelzorgers is vergroot; de ervaren kwaliteit van leven van de deelnemer is vergroot en de mantelzorger is ontlast.
  • Professionele zorg wordt zo lang mogelijk uitgesteld.
  • Bij positieve resultaten willen we de functie van ‘leefcoach’ structureel inbedden als domeinoverstijgende functie. Deze functie zal onderdeel worden van het wijknetwerk en de inzet zal opgenomen worden in de samenwerkingsafspraken en werkprocessen.

Aanpak

Wat gaan we doen?

  • Het ontwikkelen en uitvoeren van de rol van de leefcoach.
  • Het netwerk van de deelnemer versterken waardoor de vraag naar professionele zorg en ondersteuning verminderd of uitgesteld wordt, crisissituaties voorkomen worden en verhuizing naar het verpleeghuis uitgesteld/voorkomen wordt.
  • Het versterken van de onderlinge samenwerking tussen sociaal domein en zorgdomein, zodat de schotten minder dominant worden.
  • Inzet van de domeinoverstijgend werken is een onderdeel van het grotere plan; werken vanuit  positieve gezondheid en preventie.

Meer info en contact

Projectleider: Malou van Puijenbroek, malou.van.puijenbroek@thebe.nl, 0622204937