Home | Actielijnen | De zorgzame samenleving | Project Community Care Kaatsheuvel en Waspik

Project Community Care Kaatsheuvel en Waspik

Aanleiding

Het project Community Care Kaatsheuvel en Waspik is een logisch vervolg op de pilot Community Care Dongen (CCD) en domeinoverstijgend samenwerken (DOS). Het streven is erop gericht CCD en DOS op termijn te verbreden naar andere gemeenten en instellingen in de regio. Te beginnen in Kaatsheuvel en Waspik.

Deelnemende organisaties

In het project participeren de zorgorganisaties Mijzo en Zorggroep Elde Maasduinen in Kaatsheuvel en Mijzo en Actief Zorg in Waspik, de gemeente Loon op Zand (Kaatsheuvel), de gemeente Waalwijk (Waspik) en zorgverzekeraar en zorgkantoor VGZ.

Doel

Community Care is gericht op kwetsbare ouderen in Kaatsheuvel en Waspik met een psycho-geriatrische aandoening, eventueel in combinatie met lichamelijke en/of mobiliteitsklachten, eenzaamheid en problemen in woon- en leefomstandigheden, die zo lang mogelijk verantwoord thuis willen blijven wonen. Community Care draagt daaraan bij door zorg en welzijnsondersteuning vanuit één integraal perspectief te organiseren. Daarnaast moet het de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen verhogen tegen mogelijk lagere maatschappelijke kosten.

Aanpak

Een spilfunctie in Community Care wordt ingevuld door de leefcoach. De leefcoach coacht de cliënt en het cliëntsysteem en stemt informele en formele zorg en welzijn op elkaar af, zo lang mogelijk in de thuissituatie van de cliënt en, zo nodig, ook aansluitend na een opname van de cliënt in het verpleeghuis. De leefcoach heeft daarbij een doorzettingsmandaat om dit naar eigen inzicht te organiseren vanuit de Wmo, Zvw en Wlz (in de vorm van MPT en VPT). De domeinoverstijgende financiering volgt het aanbod.

De leefcoach coördineert de zorg en welzijnsondersteuning die wordt geboden door verschillende partijen. Vanuit de deelnemende organisaties zijn de verpleeghuizen Vossenberg en de Eekhof in Kaatsheuvel en De Stroming in Waspik betrokken. De verpleeghuizen hebben in de beide dorpen, naast formele zorgverlening, een belangrijke functie als centrale ontmoetings- en dagbestedingsplek voor thuiswonenden.

Jaardoelen, acties en beoogde resultaten 2023/24

In 2023 en 2024 is het streven gericht op een succesvolle implementatie van Community Care in de dorpen Kaatsheuvel en Waspik. Dit behelst in alle deelnemende organisaties het profileren, selecteren en aanstellen van leefcoaches en een transitie van de organisatie eromheen, in termen van procedures, taken, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en een transformatie van alle informele en formele betrokkenen met betrekking tot vereiste competenties. Het doel is dat per 1 januari 2025 ten minste 40 kwetsbare oudere inwoners van Kaatsheuvel en ten minste 40 kwetsbare oudere inwoners van Waspik deelnemen aan het project.

Voor Kaatsheuvel is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan zogenaamde omgekeerde integratie als instrument van verandering. Voor Waspik is het belangrijk om inzichtelijk te maken hoe de steunstructuren zijn en hoe informele zorg en formele zorg op elkaar aansluiten.

Plan van Aanpak 2023/2024

 • Aanstellen projectgroepen: Kennismaken en afstemmen projectdoelen.
 • Definiëren van het concept: vertalen van het concept ‘Community Care Dongen’ naar CC Kaatsheuvel en CC Waspik.
 • Stakeholders (o.a. zorgaanbieders / 1e, 2e, 3e lijns en sociaal domein) in kaart brengen en samenwerking opstarten.
 • Aanvraag domeinoverstijgende financiering, waaronder SPUK-aanvraag.
 • Organiseren van kick-off-bijeenkomsten voor medewerkers die werkzaam zijn in Kaatsheuvel en Waspik.
 • Realiseren van samenwerkingsovereenkomst DOS.
 • Implementatieplan: kosten en uitwerking.
 • Opstellen van werkproces leefcoaches: Het werkproces van de leefcoaches bestaat uit een overzicht van de uit te voeren stappen binnen het project.
 • Uitwerken van profiel leefcoach, werving en selectie.
 • Scholing medewerkers en borging.
 • Praktische uitvoering van werkprocessen.

Meer info en contact:

Projectleider: Mariëtte van der Els, M.Els@mariaoord.nl 06-46 60 13 45