Home | Actielijnen | De zorgzame samenleving | Project Community Care

Project Community Care

Aanleiding

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen met toenemende kwetsbaarheid. De dubbele vergrijzing en het tekort aan zorgpersoneel vraagt om nieuw denken omdat we met de huidige inrichting de vragen niet kunnen bedienen. Het is daarom van belang dat mensen zo lang mogelijk zelfredzaam en actief blijven met het netwerk als steunsysteem.

Doel

Het doel van CCD is om aan te tonen dat het organiseren van zorg en ondersteuning vanuit één integraal perspectief bijdraagt aan het langer verantwoord thuis blijven wonen. Daarnaast moet het de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen verhogen tegen mogelijk lagere maatschappelijke kosten. De werkwijze CCD heeft als doelgroep kwetsbare ouderen met een psycho- geriatrische aandoening, eventueel in combinatie met lichamelijke klachten, mobiliteitsklachten, eenzaamheid en woon- en leefomstandigheden, die zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen.

Aanpak

Om deze doelstelling te behalen heeft Maria-Oord vanaf 2018 leefcoaches aangesteld die in een spilfunctie de zorg- en welzijnsondersteuning organiseren over de grenzen van de financieringsdomeinen heen. Zo hebben zij vanuit gemeente, zorgkantoor en zorgverzekeraar volmacht om ondersteuning, waar nodig en met indicatie, voor cliënten in te zetten. Het uitgangspunt is dat de men vertrouwt op het oordeel van de leefcoach en deze volgt. Verantwoording vindt achteraf plaats waar nodig. Daarnaast zetten de leefcoaches actief in op het coachen en het meedenken van cliënten en diens naasten. Hier krijgen zij de tijd en ruimte voor.

Om de successen vanuit Dongen op te schalen naar andere gemeenten willen we tegelijkertijd op meerdere plekken aan de slag gaan met deze aanpak. Daarbij is het doel om bij de elf gemeenten en bij iedere instelling te starten met 50 cliënten. Alle organisaties krijgen op deze manier de kans om ervaring op te doen en bovendien kunnen we de in Dongen gemeten effecten toetsen.

Behaalde resultaten

Het initiatief voor domein overstijgend werken door Maria-oord in Dongen middels Community Care Dongen is bewezen succesvol gebleken. Naast kwalitatieve verbeteringen die ervaren worden door cliënten en medewerkers zijn ook andere mooie conclusies getrokken. Gemiddeld werd per case een uitstel bereikt van een verpleeghuisopname van acht maanden. In de daaropvolgende berekeningen levert community care per zorgvrager van de toekomst € 38.000 per zorgketen op, zelfs na verrekening van meerkosten in WMO en Vzw. Meerkosten in de WMO worden in de pilot via een subsidie toegekend aan de gemeente vanuit het ministerie van VWS.

Als eerste stap in het verbreden van CCD en DOS naar andere gemeenten en instellingen zijn partners in de regio in september geïnformeerd over wat CCD en DOS is.

Jaardoelen 2023

We gebruiken 2023 voor de daadwerkelijk planvorming en implementatie van deze werkwijze per 1 januari 2024. Daarbij is het doel om bij de elf gemeenten en bij iedere instelling te starten/verbreden met 50 cliënten.

Acties en beoogde resultaten 2023:

  • Met diverse partners inzoomen op ieders rol in de aanpak.
  • Op gemeente & instellingsniveau een go / no go vaststellen.
  • Op gemeente & instellingsniveau een implementatieplan opstellen, inclusief randvoorwaarden en opleiden.
  • Op gemeente & instellingsniveau een start maken met de implementatie.
  • Structurele financiering is onderwerp van gesprek met het Ministerie van VWS.

Deelnemende organisaties

Alle VVT-organisaties die deel uit maken van de transitietafel Midden-Brabant

Meer informatie en contact

Albert Vlemmix, info@mariaoord.nl

Monique Cooijman, Monique.Cooijman@thebe.nl

Community Care Dongen: anders werken en echt naar cliënt én netwerk kijken – Waardigheid en trots