Home | Actielijnen | Actieve voorbereiding op ouder worden | Project Anders werken bij oog druppelen

Project Anders werken bij oog druppelen

Aanleiding

Ouderen willen hun leven blijven leven zoals ze gewend zijn en daarbij de autonomie en eigen regie zoveel en zo lang mogelijk behouden. Dat kunnen we als zorgsector alleen maar omarmen.

In de regio Midden en West Brabant hebben partijen uit de keten gehoor gegeven aan de oproep van professionals om met elkaar in de keten de autonomie en eigen regie te stimuleren en daarmee anders te gaan werken. Het gaat dan om anders werken waarbij eenvoudige zorghandelingen door burgers zelf gedaan worden. Zorgverleners kunnen dan de zorg blijven verlenen waar die noodzakelijk, essentieel en specialistisch is.

Doel

Oog druppelen is een activiteit die de burger in veel gevallen zelf kan doen. Het proces is echter standaard ingericht op inzet van zorgmedewerkers om deze activiteit uit te voeren. Binnen de zorgketen is brede steun om dit proces zo in te richten dat de burger het zelf kan doen. De juiste communicatieboodschap en instructies zijn daarbij essentieel. Middels een design sprint is in co-creatie met zorgprofessionals in deze keten een nieuw proces ingericht en getoetst bij de eindgebruikers (burgers).

Aanpak

 • In december 2022 hebben betrokken partijen tijdens een sprintweek de huidige klantreis rondom oog druppelen opnieuw ontworpen tot een nieuwe klantreis. Hierbij waren de partijen uit de keten betrokken zoals ziekenhuis, huisarts, apotheek, VVT-organisaties.
 • Ook is een communicatieboodschap opgesteld en is een toolbox met communicatiemiddelen ontwikkeld die alle partijen in de keten kunnen gaan gebruiken zodat we in de regio dezelfde boodschap naar de burgers uitdragen.

Behaalde resultaten 2022

 • De eerste stappen voor anders werken zijn gezet. Met de keten is gekeken naar de handeling oog druppelen. Via een sprintweek eind 2022 is met partijen uit de keten die betrokken zijn bij oog druppelen een nieuwe klantreis ontworpen waarbij burgers zelf hun ogen gaan druppelen.
 • Onder begeleiding van Bureau IN10 hebben de ketenpartners gewerkt aan het opstellen van een nieuwe klantreis. Dit is gedaan aan de hand van twee persona’s die medische oogdruppels voorgeschreven hebben gekregen (zowel kortdurend na staaroperatie als langdurig vanwege oogklachten). Er is gewerkt vanuit de methodiek design thinking. In twee groepen hebben de deelnemers de nieuwe klantreis uitgewerkt op de onderdelen:
  • Activiteiten in de nieuwe klantreis
  • Ervaring van de burger / cliënt
  • Ideeën voor communicatie
  • Rol van de professional
  • Samenspel in de keten
  • Validaties

Jaardoelen 2023

In de regio starten we per 1 april 2023 met deze nieuwe manier van werken.

Acties en beoogde resultaten

 • Ontwikkelen van een toolbox. Om met elkaar tot een vernieuwde werkwijze te komen is uniform communiceren en werken essentieel. Met betrokken partijen is gekeken welke ondersteunende middelen nodig zijn. Daaruit zijn vervolgens de meest essentiële onderwerpen gekozen die uitgewerkt zijn voor de toolbox. Hierin is opgenomen:
  • Nieuwe klantreis oog druppelen
  • Uniforme communicatieboodschap voor burgers
  • Uniforme communicatieboodschap voor zorgprofessionals
  • Instructiekaart voor gebruik van druppelbril door burger
  • Instructiefilmpje voor burger
  • Oogdruppel schema als hulpmiddel voor burger om op tijd de ogen te druppelen
  • Filmpje voor zorgprofessionals over de ervaringen van zelf druppelen door burgers
  • Q&A over oog druppelen en druppelbril
  • Triage instrument voor thuiszorgorganisaties
 • Tijdens enkele regionale bijeenkomsten wordt de nieuwe klantreis met de toolbox gepresenteerd aan alle betrokkenen in de regio. Deze bijeenkomsten moeten bijdragen aan het creëren van draagvlak voor deze andere manier van werken.
 • In de regio is op 1 april 2023 gestart met deze nieuwe manier van werken.

Toolbox anders werken bij oog druppelen

Betrokken organisaties

VVT-organisaties van de transitietafels, ziekenhuizen, huisartsen en apothekers uit Midden en West-Brabant, Zorgnetwerk Midden-Brabant en Transmurale Zorg Breda e.o en transmuraal samenwerkingsverband WestWest.